Richtlijnen Chatsites
1
Algemeen
Deze Richtlijnen hebben tot doel bij te dragen aan een zo veilig mogelijke omgeving voor minderjarige chatters. Dit houdt in dat de aangesloten sites die een chatfunctie aanbieden hun dienstverlening op een dusdanige manier inrichten dat veiligheid en bescherming zo veel mogelijk wordt gewaarborgd.
De aangesloten sites willen met deze Richtlijnen extra waarborgen bieden boven op de al bestaande wettelijke eisen.
 
2
Richtlijnen
Een site die een chatfunctie aanbiedt moet in ieder geval aan de volgende eisen voldoen:
2.1

Er dient duidelijke en eenvoudig te vinden informatie verstrekt te worden over de chatroom. Deze informatie omvat uitleg over de aard van de site, de doelgroep en welke voorwaarden er worden gesteld aan gebruik van de chatroom. Hierbij moet ook worden aangegeven welke informatie er van gebruikers gevraagd wordt en waar deze informatie voor wordt gebruikt.
Verder moet er voor meer informatie door alle aangesloten partijen met eenzelfde soort button verwezen worden naar een door hen gezamenlijk ingerichte site.

2.2
De gezamenlijke site zoals bedoeld in artikel 2.1 zal op een openbaar gedeelte in ieder geval het volgende omvatten:
• voorlichting met betrekking tot hoe er zo veilig mogelijk gechat kan worden en hoe problemen zo veel mogelijk voorkomen kunnen worden.
• het bieden van hulp: wat kan er gedaan worden als zich desondanks problemen voordoen.
• deze richtlijnen
Op een gesloten gedeelte kunnen de aangesloten sites informatie met elkaar uitwisselen die kan helpen de chatrooms veiliger te maken.
2.3
Naast de informatie zoals beschreven in 2.1. en 2.2. dienen korte voorlichtings- en veiligheids messages duidelijk aanwezig zijn op de sites van de chatrooms zelf.
2.4
Er moet op de chatsite een duidelijke button geplaatst worden waar chatters zaken kunnen melden. Deze button moet tijdens de chat zichtbaar zijn. Het moet voor de melder duidelijk zijn hoe de procedure verloopt en wat er verwacht kan worden op het gebied van klachtafhandeling.
2.5
Er dient een snelle klachtafhandeling te kunnen plaatsvinden (maximaal binnen 2 werkdagen)
2.6
Bij klachten omtrent ernstige gevallen, kan de chatroom besluiten aangifte te doen bij de politie.
2.7
Chatsites dienen de mogelijkheden tot anoniem aanmelden te beperken. Zij dienen er voor te zorgen dat er bij het aanmelden in ieder geval enkele gegevens bekend zijn op basis waarvan –indien dat in ernstige gevallen nodig mocht blijken- de identiteit van de chatter kan worden achterhaald. Dit kan bijvoorbeeld een geverifieerd telefoonnummer of (e-mail)adres zijn.
2.8
Chatsites dienen het verstrekken van persoonlijke gegevens tussen chatters onderling te ontmoedigen.
2.9
Hoewel rekening moet worden gehouden met de mogelijkheden en capaciteit van de chatsite, dient de site er naar te streven de chatbox altijd te laten bemannen door live moderators. Minimaal 50% van de tijd dat er actief gechat wordt dient er een live moderator beschikbaar te zijn.
2.10
Er dient een scheldwoordenfilter aanwezig te zijn om te kunnen filteren in lijn met de voorwaarden die de site stelt aan gebruik van de chatroom.
2.11
In aanvulling op filtering in woordgebruik doet de site er alles aan verwijzingen en links naar andere websites of materiaal dat in strijd is met voorwaarden die de gesteld zijn aan het gebruik van de chatroom te voorkomen dan wel zo snel mogelijk te verwijderen.